همایش ها و رویداد ها

برگـــــزار شد
...
همایش بزرگداشت مقام حسابدار (دانشگاه فردوسی)
برگـــــزار شد
...
جشن روز حسابدار 1400 (کافه حسابداری)
برگـــــزار شد
...
وبینار تخصصی سامانه مودیان با مشارکت انجمن حسابداران قزوین
برگـــــزار شد
...
همایش تغییرات استانداردهای حسابداری 1400