مدیران اوراش

 • سیدعلی میرزایی

  مدیر عامل/عضو هیئت مدیره

 • مرتضی مرادی

  مدیر تولید و توسعه/رئیس هیئت مدیره

 • محمد ارشدطهرانی

  مدیر بازرگانی/نائب رئیس هیئت مدیره

 • احسان مصباح

  مدیر امور نمایندگان

 • هادی اسماعیلی

  مدیر آموزش